TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN                             
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY BẮC
các trạm chú ý, khi chuyển điện nếu phát hiện sai phải gọi cho thông tin và chuyển điện lại, sẽ không tự sửa được trên hệ thống.