TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN                             
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY BẮC